9. Matrix Graduate I

I joined the program with mixed feelings regarding the success of treatment on an out-patient basis.

From the beginning though, I realized that this type of treatment had many advantages and I quickly learned how to live and cope with my addiction issues. The program was very pragmatic and the focus was on the management of addiction on a daily basis while still being confronted by realities of the "outside world" and how to function in it.

The focus of the program was based on education and learning through evidence based and researched techniques to create a life free from alcohol and other drugs and the results were quickly experienced. I can definitely recommend the Matrix program as presented by Pierre Louw. It will be the first step in a new life of freedom from the control and grip of addiction.

Original ~ Afrikaans

Ek het die program begin met gemengde gevoelens oor die sukses wat deelname aan 'n buitepasient georienteerde program kan oplewer. Ek het egter van die begin af besef dat hierdie tipe rehabilitasie metode baie voordelig is en het vinnig begin leer hoe om met my afhanklikheidsprobleem saam te leef. Die program is baie pragmaties van aard en die fokus word geplaas op die hantering en 'bestuur' van jou afhanklikheidsprobleem op 'n dag tot dag basis, terwyl jy steeds gekonfronteer word met die realiteite daarvan om in die'buitewereld' te funksioneer.

Die klem is op die opvoeding en die aanleer van wetenskaplik nagevorsde tegnieke en metodes om jou te help om 'n lewe te lei vry van alkohol en ander dwelmmiddels en die suksesvolle resultate is vinnig waarneembaar. Ek sal dus defnintief die Matrix program, soos bestuur en aangebied deur Piere Louw, aanbeveel. Dit sal die eerste stap wees in jou nuwe lewe vry van die greep van addiction.

<<< Back to TestimonialsCopyright 2010 Scienza. All Rights Reserved | About Treatment | Contact details | Certification | Home | Links | Program | Testimonials | Treatment Philosophy